Xhosa phrasebook

Xhosa is a language of South Africa.

source : Wikivoyage

Pronounciation Guide and Phrase List

 • Vowels

  · a,like a in hard

  · e,like e in red

  · i,like ee in seen

  · o,like a in all

  · u,like oo in moon

 • Consonants

  · d, f, h, j, l, m, n,Pronounced as in English

  · s, sh, v, w, y, z,Pronounced as in English

  · dl,Similar in sound to hl ("see below")

  · g,always like g in go

  · hl,Place your tongue to the side of your mouth and expel the air ("like Welsh ll sound")

  · ts,A hissing sound made by placing your tongue just above your teeth and ejecting air.

  · tsh,similar to dge in judge

  · ty,similar to dge in judge

  · r,pronounced like "ch" in Reich

 • Clicks

  · c,Place your tongue at the back of the teeth and suck in, like when expressing annoyance.

  · q,Place your tongue on the roof of the mouth and suck in, like imitating a clock's ticking.

  · x,Place your tongue on your upper right jaw and pull it down, as if urging on a horse.

 • Basics

  · Hello.,Molo.

  · Hello. ("informal"),Kunjani.

  · How are you?,Unjani?

  · Fine, thank you.,Ndiyaphila.

  · And how are you?,Wena unjani?

  · What is your name?,Ngubani igama lakho?

  · My name is ______ .,Igama lam ngu ______ .

  · Nice to meet you.,Ndiyavuya ukukwazi.

  · Please.,Ndicela. ('Ndiyacela' ")

  · Thank you.,Enkosi. or ('Ndiyabulela')

  · You're welcome.,. ('wamkelekile' ")

  · Yes.,Ewe.

  · No.,Hayi.

  · Excuse me. ("getting attention"),. ('ndicela uxolo ") or ('uxolo ")

  · Excuse me. ("begging pardon"),Uxolo andivanga.

  · I'm sorry.,. ('ndixolele' ")

  · Goodbye,Uhambe/Usale kakuhle.

  · Goodbye ("informal"),. (" ")

  · I can't speak Xhosa.,Andithethi isiXhosa.

  · Do you speak English?,Uyasithetha isingesi na?

  · Is there someone here who speaks English?,? ('Ukhona apha umntu othetha isiNgesi' ?")

  · Good morning.,Molo.

  · Good evening.,. ('Molo' ")

  · Good night.,Ulale kakuhle.

  · Good night ("to sleep"),. (" ")

  · I don't understand.,Andiqondi.

  · I don't know.,Andazi.

  · Where is the toilet?,? ('Iphi indlu yangasese' ?")

 • Problems

  · My ... have been stolen.,I ... yam intshontshiwe. or ('I ... yam ibiwe' ")

  · I've lost my ...,Ndilahlekelwe yi ...

  · handbag,isingxobo or ibhegi

  · passport,pasipoti ('incwadi yokundwendwela' ")

  · luggage,mpahla

  · wallet,spaji

 • Numbers

  · 0,unothi

  · 1,-nye

  · 2,-mbini

  · 3,-ntathu

  · 4,-ne

  · 5,hlanu

  · 6,-thandathu

  · 7,-sixhenxe

  · 8,-sibhozo

  · 9,-sithoba

  · 10,-shumi

 • Time

  · "English expressions for telling the time are commonly used by Xhosa speakers"

 • Duration

  · in the morning,kusasa

  · during the day,emini

  · in the evening,ngokuhlwa

  · in the afternoon,emvakwemini

  · at night,ebusuku

  · yesterday,izolo

  · today,namhlanje

  · tomorrow,ngomso

 • Days

  · Sunday,iCawe

  · Monday,uMvulo

  · Tuesday,uLwesibini

  · Wednesday,uLwesithathu

  · Thursday,uLwesine

  · Friday,uLweshlanu

  · Saturday,uMgqibelo

 • Months

  · January,uMdumba

  · February,uMthupha

  · March,ukwindla

  · April,uThazimpunzi

  · May,uCanzibe

  · June,uSilimela

  · July,uNtulikazi

  · August,eyeKhala

  · September,eyoMsintsi

  · October,eyeDwarha

  · November,eyeNkanga

  · December,eyoMnga

 • Colors

  · black,mnyama

  · blue,luhlaza

  · brown,ntsundu

  · green,luhlaza

  · orange,orenji

  · red,bomvu

  · white,mhlophe

  · yellow,mthubi

 • Taxi

  · How much is it to...?,Yimalini ukuya e...? (" !")

  · Take me to this address.,Ndise kule dilesi.

  · Please stop here,Yima apha

 • Lodging

  · I need a room,Ndifuna igumbi

  · One room,Igumbi elinye

  · Two rooms,Amagumbi amabini

  · Single room,Igumbi lomntu omnye

  · Double room,Igumbi labantu ababini

  · Per person,Umntu emnye

  · Bed and Breakfast,

  · A meal,Isidlo

  · Beaverages or Drinks,Isiselo

  · Supper,Isidlo sangokuhlwa

  · Lunch,Isidlo sasemini

  · Dinner,Isidlo sasemvakwemini

  · Kitchen,Igumbi lokuphekela ('Ekhitshini')

  · Sharing,Kunye ('ukwabelana')?

 • Money

  · Money,Imali

  · In cash,eziinkozo

  · Cheque,itsheke ?

  · Postal order,

  · Coins,imali eziinkozo

  · Notes,imali engamaphepa

  · Expensive,ixabisa kakhulu or iyabiza

  ·

 • Driving

  · Turn,jika

  · Left,ekhohlo

  · Right,ekunene

  · Stop,('stop the car' "): misa or ('yima')

  · Go,hamba

  · Forward,phambili

  · Go forward,bheka phambili

  · Straight ahead,phambili

  · Gravel road,indlela yomhlaba

 • Emergency

  · Help!,Nceda!

  · Look out!,Qaphela!

  · Call the police!,Biza amapolisa!

  · Get a doctor!,Biza ugqirha!

  · Go away!,Hamba

  · I'm ill.,Ndiyagula.

  · I'm lost.,Ndilahlekile.

  · Leave me alone!,Ndiyeke!

  · Stop thief!,Yima sela!

 • Communication

  · Telephone,Umnxeba

  · Telegram,Ucingo

  · Mobile or Cellphone,('makhal'ekhukhwini'? / 'nomyayi'? / 'umnxeba wasesinqeni'?)

  · Make a call,tsala umnxeba

  · Give So&So a call,tsalela u So&So umnxeba

  · Mail,Iposi,By post : ngeposi

  · Fast mail,iposi engxamisekileyo