Tswana phrasebook

Tswana is spoken in Botswana and South Africa.

source : Wikivoyage

Pronounciation Guide and Phrase List

 • Basics

  · Hello.,"Dumela".,("Dumela Rra" - pronounced "borra" - when addressing men, "Dumela Mma" - pronounced "bomma" - when addressing women)

  · Hello. ("informal"),. ("dumela ")

  · How are you?,? ("o tsogile ?")

  · Fine, thank you.,. ("ke tsogile,ke a leboga ")

  · What is your name?,? ("leina la gago ke nmang ?")

  · My name is ______ .,______ . ("ke bidiwa _____ .")

  · Nice to meet you.,. ("ke itulelela go go itse ")

  · Please.,. ("ka tsweetswee ")

  · Thank you.,. ("ke a leboga ")

  · You're welcome.,. ("o amogelesegile ")

  · Yes.,. ("ee ")

  · No.,. ("nnyaa ")

  · Excuse me. ("getting attention"),. (" ")

  · Excuse me. ("begging pardon"),. (" ")

  · I'm sorry.,. ("ke kopa maitshwarelo ")

  · Goodbye,. ("go siame ")

  · Goodbye ("informal"),. (" ")

  · I can't speak "name of language",[ . ("ga ke kgone go bua teme ")

  · Do you speak English?,? ("o bua sekgowa ?")

  · Is there someone here who speaks English?,? ("a gona le mongwe fa yo o buang sekgowa ?")

  · Help!,! ("thusa !")

  · Look out!,! ("bona koo !")

  · Good morning.,. ("phakela ")

  · Good evening.,. ("motshegare ")

  · Good night.,. ("bosigo ")

  · Good night ("to sleep"),. ("boroko ")

  · I don't understand.,. ("ga ke tlhaloganye ")

  · Where is the toilet?,? ("ntlwna ya boithomelo e kae ?")

 • Problems

  · Leave me alone.,. ("ntlogela" .")

  · Don't touch me!,! ("o seka wa ntshwara/o seka wa nkgoma !")

  · I'll call the police.,. ("ke tla leletsa mapodise .")

  · Police!,! ("mapodise !")

  · Stop! Thief!,! ! ("ema !legodu !")

  · I need your help.,. ("ke kopa thuso ya gago .")

  · It's an emergency.,. ("ke ga tshoganetso .")

  · I'm lost.,. ("ke latlhegile/ke timetse .")

  · I lost my bag.,. ("ke latlhile beke yame .")

  · I lost my wallet.,. ("ke latlhile sepache same .")

  · I'm sick.,. ("ke a lwala .")

  · I've been injured.,. ("ke gobetse .")

  · I need a doctor.,. ("ke batla ngaka .")

  · Can I use your phone?,? ("ke ka dirisa mogala wa gago ?")

 • Numbers

  · 1,("bongwe ")

  · 2,("bobedi ")

  · 3,("boraro ")

  · 4,("bone ")bone

  · 5,("botlhano ")

  · 6,("boratato ")

  · 7,("bosupa ")

  · 8,("borobabobedi ")

  · 9,("borobabongwe ")

  · 10,("lesome ")lesome

  · 11,("lesome-le-bongwe ")

  · 12,("lesome-le-bobedi ")

  · 13,('lesome-le-boraro' ")

  · 14,("lesome-le-bone")

  · 15,("lesome-le-botlhano ")

  · 16,("lesome-le-borataro ")

  · 17,("lesome-le-bosupa ")

  · 18,("lesome-le-borobabobedi ")

  · 19,("lesome-le-borobabongwe ")

  · 20,("masome-a-mabedi ")

  · 21,("masome-a-mabedi-le bongwe ")

  · 22,('masome-a-mabedi-le-bobedi' ")

  · 23,("masome-a-mabedi-le-boraro ")

  · 30,("masome-a-maroro ")

  · 40,("masome-a-mane ")

  · 50,("masome-a-matlhano ")

  · 60,("masome-a-marataro ")

  · 70,("masome-a-supa ")ma

  · 80,("masome-a-robabobedi ")

  · 90,("masome-a-robabongwe ")

  · 100,("lekgolo ")lekgolo

  · 200,("makgolo-a-mabedi ")

  · 300,("makgolo-a-mararo ")

  · 1,000,("sekete ")sekete

  · 2,000,("kete-tse-pedi ")

  · 1,000,000,("sedikadike ")

  · 1,000,000,000,(" ")

  · 1,000,000,000,000,(" ")

  · number _____ (train, bus, etc.),("dipalo ")

  · half,("sephatlo ")

  · less,("bonnye ")

  · more,("bontsi ")

 • Time

  · now,("jaanong ")

  · later,("kgantele ")

  · before,("lantlha ")

  · morning,("moso ")

  · afternoon,("motshegare ")

  · evening,("maitsebowa ")

  · night,("bosigo ")

 • Clock time

  · one o'clock AM,("nako ya bongwe maphakela ")

  · two o'clock AM,("nako ya bobedi maphakela ")

  · noon,("motshegare ")

  · one o'clock PM,("nako ya bongwe maitsebowa ")

  · two o'clock PM,("nako ya bobedi maistebowa ")

  · midnight,("bosigo-gare ")

 • Duration

  · _____ minute(s),('metsotso' ")

  · _____ hour(s),("di oura ")

  · _____ day(s),("malatsi ")

  · _____ week(s),("dibeke ")

  · _____ month(s),("dikgwedi ")

  · _____ year(s),("dingwaga ")

 • Days

  · today,("gompieno ")g

  · yesterday,("maabane ")

  · tomorrow,("kamoso ")

  · this week,("beke e tlang ")

  · last week,("beke ee fetileng ")

  · next week,("beke ee tlang ")

  · Sunday,("tshipi ")

  · Monday,("mosupologo ")

  · Tuesday,("labobedi ")

  · Wednesday,("laboraro ")

  · Thursday,("labone ")

  · Friday,(" labotlhano")

  · Saturday,("matlhatso ")

 • Months

  · January,("hirikgong ")

  · February,("tlhakole ")

  · March,("mopitlo ")

  · April,("moranang ")

  · May,("motsheganong ")

  · June,("seetebosigo ")

  · July,("phukwi ")

  · August,("phatwe ")

  · September,("lwesti ")

  · October,("phalane ")

  · November,("ngwanatsele ")

  · December,("sedimonthole ")

 • Colors

  · black,("bontsho ")

  · white,("bosweu ")

  · gray,("borokwa ")

  · red,("bohibidu ")

  · blue,("botala jwa loapi ")

  · yellow,("lephutshe ")

  · green,("botala jwa tlhaga ")

  · orange,(" ")

  · purple,(" ")

  · brown,("bosetlha ")

 • Bus and train

  · How much is a ticket to _____?,("thekete ke bokae? ")

  · One ticket to _____, please.,("thekete e le nngwe ke________tsweetswee ")

  · Where does this train/bus go?,("terena kgotsa base e e ya kae? ")

  · Where is the train/bus to _____?,("terena kgotsa base e ya ko_______? ")

  · Does this train/bus stop in _____?,("a base kgotsa terenae e ema ko_______? ")

  · When does the train/bus for _____ leave?,(" ")

  · When will this train/bus arrive in _____?,("terenakgotsa base e e tla goroga leng ko______?")

 • Directions

  · How do I get to _____ ?,("ke ke goroga jang ko______? ")

  · ...the train station?,("...maemelo a terena? ")

  · ...the bus station?,("...maemelo a dibase? ")

  · ...the airport?,("...maemelo a difofane? ")

  · ...downtown?,("ko toropong? ")

  · ...the youth hostel?,(" ")

  · ...the _____ hotel?,(" ")

  · ...the American/Canadian/Australian/British consulate?,(" ")

  · Where are there a lot of...,("ke ko kae ko go nang le_______se sentsi? ")

  · ...hotels?,(" ")

  · ...restaurants?,(" ")

  · ...bars?,("dibara? ")

  · ...sites to see?,(" ")

  · Can you show me on the map?,("a o ka mpontsha mommepeng? ")

  · street,("mokgwatha ")

  · Turn left.,("hapogela ko molemeng ")

  · Turn right.,("hapogela ko mojeng ")

  · left,("molema ")

  · right,("moja ")

  · straight ahead,("tsamaela ko pele ")

  · towards the _____,("go lebagana le______ ")

  · past the _____,("feta fa... ")

  · before the _____,("pele ga________ ")

  · Watch for the _____.,("o lebelele_______ ")

  · intersection,("makopano ")

  · north,("botlhaba ")

  · south,("bophirima ")

  · east,("bokone ")

  · west,("borwa ")

  · uphill,("godimo ga thaba ")

  · downhill,("ko tlase ga thaba ")

 • Taxi

  · Taxi!,(" ")

  · Take me to _____, please.,("nkisa ko...ka tsweetswee ")

  · How much does it cost to get to _____?,("ke bokae go ya ko...? ")

  · Take me there, please.,("nkisa teng,ka tsweetswee ")

 • Lodging

  · Do you have any rooms available?,("a le na le ntlana ya borobalo ee senang ope? ")

  · How much is a room for one person/two people?,("ke bokae ntlwana ya borobalo motho a le mongwe kgotsa ba babedi? ")

  · Does the room come with...,("a ntlwana e tla ka_______? ")

  · ...bedsheets?,(" ")

  · ...a bathroom?,("ntlawana ya go tlhapela? ")

  · ...a telephone?,("mogala? ")

  · ...a TV?,("setshwantsho sa motshikinyego?")

  · May I see the room first?,("a nkabona ntlwana ya borobalo pele? ")

  · Do you have anything quieter?,(" ")

  · ...bigger?,("setona? ")

  · ...cleaner?,("bophepa? ")

  · ...cheaper?,("tlhwatlhwa tlase? ")

  · OK, I'll take it.,("go siame,ke tla e tsaya ")

  · I will stay for _____ night(s).,("ke nna bosigo(ma)a le______")

  · Can you suggest another hotel?,(" ")

  · Do you have a safe?,(" ")

  · ...lockers?,(" ")

  · Is breakfast/supper included?,("a dijo tsa phakela kgotsa bosigo mo teng? ")

  · What time is breakfast/supper?,("dijo tsa phakela kgotsa bosigo ke nako mang? ")

  · Please clean my room.,("ka tsweetswee phepafatsa ntlwana yame ya borobalo ")

  · Can you wake me at _____?,("a o ka ntsosa ka______? ")

  · I want to check out.,(" ")

 • Money

  · Do you accept American/Australian/Canadian dollars?,(" ")

  · Do you accept British pounds?,(" ")

  · Do you accept Euros?,(" ")

  · Do you accept credit cards?,(" ")

  · Can you change money for me?,(" ")

  · Where can I get money changed?,(" ")

  · Can you change a traveler's check for me?,(" ")

  · Where can I get a traveler's check changed?,(" ")

  · What is the exchange rate?,(" ")

  · Where is an automatic teller machine (ATM)?,(" ")

 • Eating

  · A table for one person/two people, please.,("ke kopa tafole ya motho ale mongwe kgotsa ba le babedi,ka tsweetswee ")

  · Can I look at the menu, please?,(" ")

  · Can I look in the kitchen?,("a nka bona mo ntlwaneng ya boapeelo? ")

  · Is there a house specialty?,("a gona le tsa ntlo tse di kgethegileng? ")

  · Is there a local specialty?,("a gona le tsa setso/setswana tse di kgethegileng? ")

  · I'm a vegetarian.,("ke ja merogo fela ")

  · I don't eat pork.,("ga ke je nama ya kolobe ")

  · I don't eat beef.,("ga ke je nama ya kgomo ")

  · I only eat kosher food.,(" ")

  · Can you make it "lite", please? ("less oil/butter/lard"),(" ")

  · fixed-price meal,(" ")

  · a la carte,(" ")

  · breakfast,("dijo tsa moso/phakela ")

  · lunch,("dijo tsa motshegare ")

  · tea ("meal"),("tee/mogodungwana (dijo) ")

  · supper,("dijo tsa selalelo/maitseboa ")

  · I want _____.,("ke batla go ________ ")

  · I want a dish containing _____.,("ke batla tse di nang le_______ ")

  · chicken,("nama ya koko ")

  · beef,("nama ya kgomo ")

  · fish,("tlhapi ")

  · ham,(" ")

  · sausage,(" ")

  · cheese,("botoro ")

  · eggs,("mae ")

  · salad,(" ")

  · (fresh) vegetables,("merogo e e phepa ")

  · (fresh) fruit,("maungo a a phepa ")

  · bread,("borotho/senkgwe ")

  · toast,(" ")

  · noodles,(" ")

  · rice,(" ")

  · beans,("dinawa ")

  · May I have a glass of _____?,("ke kopa galase ya_______? ")

  · May I have a cup of _____?,("ke kopa kopi ya________? ")

  · May I have a bottle of _____?,("ke kopa botlele ya_______? ")

  · coffee,("kofi ")

  · tea ("drink"),("tee/mogodungwana (nwa) ")

  · juice,(" ")

  · (bubbly) water,(" ")

  · (still) water,(" ")

  · beer,("biri ")

  · red/white wine,("mofine o mohibidu/o mosweu ")

  · May I have some _____?,("ke kopa_____? ")

  · salt,("letswai ")

  · black pepper,(" ")

  · butter,("botoro ")

  · Excuse me, waiter? ("getting attention of server"),(" ")

  · I'm finished.,("ke feditse ")

  · It was delicious.,("go ne go le monate ")

  · Please clear the plates.,("ka tsweetswee tsaya dijana ")

  · The check, please.,(" ")

 • Bars

  · Do you serve alcohol?,("o rekisa bojalwa? ")

  · Is there table service?,(" ")

  · A beer/two beers, please.,(" ")

  · A glass of red/white wine, please.,(" ")

  · A pint, please.,(" ")

  · A bottle, please.,(" ")

  · _____ ("hard liquor") and _____ ("mixer"), please.,(" ")

  · whiskey,(" ")

  · vodka,(" ")

  · rum,(" ")

  · water,("metsi ")

  · club soda,(" ")

  · tonic water,(" ")

  · orange juice,(" ")

  · Coke ("soda"),(" ")

  · Do you have any bar snacks?,(" ")

  · One more, please.,("e nngwe,ka tsweetswee ")

  · Another round, please.,(" ")

  · When is closing time?,("go tswalwa nako mang? ")

  · Cheers!,(" ")

 • Shopping

  · Do you have this in my size?,(" ")

  · How much is this?,("ke bokae se? ")

  · That's too expensive.,("se a tura thata ")

  · Would you take _____?,("ao ka tsaya_______? ")

  · expensive,("tura ")

  · cheap,("ga se turu ")

  · I can't afford it.,(" ")

  · I don't want it.,("ga ke e batle ")

  · You're cheating me.,("o a ntsietsa ")

  · I'm not interested.,(.ga kena kgatlhego.)

  · OK, I'll take it.,("go siame,ke tla e tsaya ")

  · Can I have a bag?,("ke kopa beke? ")

  · Do you ship (overseas)?,(" ")

  · I need...,("ke batla_______ ")

  · ...toothpaste.,("borache jwa meno ")

  · ...a toothbrush.,(" ")

  · ...tampons.,. (" ")

  · ...soap.,("molora oo tlhapang ")

  · ...shampoo.,(" ")

  · ...pain reliever. ("e.g., aspirin or ibuprofen"),(" ")

  · ...cold medicine.,("molemo oo tsidid ")

  · ...stomach medicine.,... ("molemo wa mala ")

  · ...a razor.,("legare ")

  · ...an umbrella.,("sekhukhu ")

  · ...sunblock lotion.,("setlolo sa go ithireletsa letsatsi ")

  · ...a postcard.,(" ")

  · ...postage stamps.,("stempe sa poso ")

  · ...batteries.,(" ")

  · ...writing paper.,("pampiri ya go kwalela ")

  · ...a pen.,("pena ")

  · ...English-language books.,("buka ya sekgoa/se esemane ")

  · ...English-language magazines.,(" ")

  · ...an English-language newspaper.,("pampiri ya dikgang ya sekgoa ")

  · ...an English-English dictionary.,(" ")

 • Driving

  · I want to rent a car.,("ke batla go adimisa koloi ")

  · Can I get insurance?,(" ")

  · stop ("on a street sign"),("ema ")

  · one way,("tsela ele nngwe ")

  · yield,(" ")

  · no parking,(" ")

  · speed limit,("selekanyetso sa lobelo ")

  · gas ("petrol") station,(" ")

  · petrol,(" ")

  · diesel,(" ")

 • Authority

  · I haven't done anything wrong.,("ga ke a dira sepe se se molato ")

  · It was a misunderstanding.,("e ne e le tlhoka kutlwisisanyo ")

  · Where are you taking me?,("o nkisa kae? ")

  · Am I under arrest?,("a ke tsena mo kgolegelong? ")

  · I am an American/Australian/British/Canadian citizen.,("ke moagedi wa ko america/australia/britis/canadian ")

  · I want to talk to the American/Australian/British/Canadian embassy/consulate.,(" ")

  · I want to talk to a lawyer.,("ke batla go bua le mmueledi ")

  · Can I just pay a fine now?,("a ke ka duela madi a molato jaanong?")