Arberesh phrasebook

The Arberesh language ("Arbëresh", "Arbërisht", or "Arbërishte") is similar to the Albanian spoken in Albania and less similar to the Albanian of Kosovo, Macedonia and Montenegro. Arberesh is derived from the medieval form of Albanian with the same name from which both Arberesh and Albanian are derived. It's mainly spoken by Albanian communities in Southern Italy and Sicily, who have migrated there in medieval times.

Learning some basic Arberesh expressions could always come in handy; however, knowing either Italian or Sicilian should be enough for a tourist visiting the Arberesh communities, since all Arberesh people are trilingual.

source : Wikivoyage

Pronounciation Guide and Phrase List

 • Vowels

  · a,like 'a' in "apple"

  · i,like 'ee' in "cheese"

  · u,like 'oo' in "pool"

  · o,like 'o' in "door"

  · e,like 'e' in "bed"

  · ë,like 'i' in "bird" or 'u' in "pull", at the end of a word it is silent

 • Easy Consonants

  · b,like 'b' in "bed"

  · c,like 'ts' in "cats"

  · ç,like 'ch' in "church"

  · t,like 't' in "top"

  · h,like 'ch' in Scottish "loch" (or German "nach")

  · d,like 'd' in "mad"

  · dh,like 'th' in 'then'

  · r,like 'r' in Scottish "row"

  · z,like 'z' in "haze"

  · s,like 's' in "sing"

  · sh,like 'sh' in "sheep"

  · f,like 'f' in "fun"

  · k,like 'k' in "kitten"

  · l,like 'l' in "love"

  · m,like 'm' in "mother"

  · n,like 'n' in "nice"

  · j,like 'y' in "yes"

  · xh,like 'j' in "jam"

  · zh,like 's' in "pleasure"

  · A double 'r' 'rr' is pronounced the same as a single 'r'.

 • Difficult Consonants

  · ll,like 'r' in French "rire"

  · g,as 'll' in the above example

  · hj,like 'ch' in Scottish "loch" followed rapidly by a 'y' in "yet"

  · gj,like 'g' and 'y' in "dogyard"

  · q,like 'k' and 'y' in "dockyard"

  · x,like 'dz' in "adze"

  · When j comes at the end of a word, it is always pronounced in the same way as 'hj'.

  · When b, d, dh, g, gj, ll, x, xh, z, and zh come at the end of a word or before another consonant, they always devoice, e.g.

  · b - p

  · d - t

  · dh - th

  · g - k

  · gj - q

  · ll - h

  · x - c

  · xh - zh

  · z - s

  · zh - sh

 • Basics

  · Hello.,Falem

  · Welcome!,mirë se na jerdhe

  · How are you?,si rri? (informal), si ë zotrote (strote)? (formal)

  · (I'm) fine.,rri mirë

  · Good,mirë

  · Very well,shumë mirë

  · And you?,e ti? (informal), e zotrote (strote)? (formal)

  · What is your name?,Si të thonë? (informal), Si i thonë? (formal)

  · My name is ______ .,Mua më thonë ______ .

  · Nice to meet you.,Gëzonem të të njoh (informal), Gëzonem të i njoh (formal)

  · How old are you?,Sa vjeç ke?

  · Please.,pi favuri (Arberesh people use the Sicilian form)

  · Thank you.,Të haristis (Arberesh) Grazii (Sicilian)

  · You're welcome,Mosgjë

  · Welcome (welcoming someone).,eja, eja këtu (pronounced "eja htu")(eja ketu means "come here;" eja brenda means "come inside")

  · If God wills (or used as 'hopefully'),na do madh'in'zot

  · Really?,më ftet?

  · Yes.,o, or ara, or ëj

  · No.,jo

  · Maybe,omse, mëndjetë

  · Excuse me. ("getting attention"),"perdono" (Italian is used here)

  · Excuse me. ("begging pardon"),lip ndjesë

  · I'm sorry.,"sorry" (English is used here)

  · Goodbye,falem

  · Goodbye ("informal"),"ciao" (Italian is used here)

  · I don't speak Arberesh,ngë flas [mirë t'arbërisht

  · Do you speak English?,E flet nglizë?

  · Is there someone here who speaks English?,Isht njeri këtu çë e flet nglizë?

  · Help me!,Më ndih!

  · Okay,Mirë

  · Look out!,Shih!

  · For sure/Of course!,çertu! (sicilian is used here)

  · Good morning.,Mirë menatë

  · Good evening.,Mirë mbrëma

  · Good night.,Natën e mirë

  · I don't know.,Ngë di

  · Where is the toilet (bathroom)?,Te ku ë rritreu?

  · Where is the restroom (in a restaurant)?,Te ku janë rritrenjët?

  · I,U

  · You,ti (informal), zotrote (pronounced "strote") (informal)

  · I understand,Ndrëngonj (or) Kapirta

  · I do not understand,Ngë ndrëngonj (or) Ngë kapirta

  · Sweetheart,zëmbra

  · You're the prettiest of them all,Je më e bukura se të gjithëve!

  · Where are you from?,Ka vjen?

 • Problems

  · Leave me alone,Bëjëm të rri me paqë

  · Stop it,Basta!

  · Don't speak to me!,Mos më flit!

  · I'll call the police.,Ka thërres te poliçia

  · Stop!,Sose!

  · Can you help me?,Mënd më ndihësh?

  · I got lost/I'm lost,U zborëm

  · I lost my bag.,Kam zbier thesin

  · I'm sick,Jam sëmurë

  · I want a doctor.,Dua një dutur

  · Can I use your phone?,Mënd lluzar telefoninin tënd?

 • Numbers

  · 1,një

  · 2,di

  · 3,tre

  · 4,kartë

  · 5,pesë

  · 6,gjashtë

  · 7,shtatë

  · 8,tetë

  · 9,nëntë

  · 10,dhjetë

  · 11,njëmbëdhjetë

  · 12,dimbëdhetë

  · 13,trimbëdhjetë

  · 14,kartëmbëdhjetë

  · 15,pesëmbëdhjetë

  · 16,gjashtëmbëdhjetë

  · 17,shtatëmbëdhjetë

  · 18,tetëmbëdhjetë

  · 19,nëntëmbëdhjetë

  · 20,njëzet

  · For the numbers between 20 and 100, the Arberesh people use the Sicilian or Italian words.

  · 100,qind

  · Most numbers after 100 are only expressed in Italian or Sicilian.

  · number _____ ("train, bus, etc."),numri _____ (tren, autobus)

  · half,gjimpsë

  · less,manku

  · more,më

 • Time

  · now,naní

  · later,mëtardu

  · before,përpara

  · morning,menatë

  · afternoon,ditë

  · evening,mbrëma

  · night/nights,natë/netë

 • Clock time

  · What time is it?,Çë herë bën?

  · one o'clock AM,ora isht një

  · two o'clock AM,di menatnet

  · noon,mjesdita

  · one o'clock PM,një ditën

  · two o'clock PM,di ditën

  · midnight,mjesnata

 • Days

  · today,lunedi

  · yesterday,dje

  · tomorrow,nestrë

  · this week,këtë javë

  · last week,java çë shkoi

  · next week,java çë vjen

  · Sunday,dieli

  · Monday,e hënia

  · Tuesday,e martë

  · Wednesday,e mërkurë

  · Thursday,e injtja

  · Friday,e prëmptja

  · Saturday,shtunë

 • Months

  · January,jinar

  · February,shkurte

  · March,mars

  · April,prill

  · May,maj

  · June,korrik

  · July,kërshor

  · August,gusht

  · September,setembri

  · October,otobri

  · November,novembri

  · December,diçembri

 • Colors

  · black,i zi (masculine) e zeza (feminine)

  · white,i barth (masculine) e bardhe (feminine)

  · red,i kuqe (masculine) e kuqe (feminine)

  · blue,axurru

  · yellow,xhall

  · green,virdhi

  · orange,portokal

  · brown,kafe

 • Bus and train

  · How much is a ticket to _____?,Sa vete një biletë pë' ...

  · One ticket to _____, please.,Një bilet pë' ...

  · Where does this bus go?,Te ku vete këtë autobus? ...

  · Does this bus stop in San Giuseppe?,Ki autobus qëndron Murtilat?

  · When does the bus for leave?,Kur ka vete autobusi?

  · When will this bus arrive in Belmonte?,Kur arrëhet Mixanji?

  · Where are you going?,Ku ka veç?

 • Directions

  · How do I get to _____ ?,Si arrënj _____ ?

  · ...the airport?,...aerejportu?

  · ...Piana?,...Hora?

  · ...the hotel?,...albergu?

  · Can you show me on the map?,Mënd më shohësh te hartën?

  · street,dhromi or strata

  · Turn left.,jec tek e shtrëmbra

  · Turn right.,jec tek e drejta

  · straight ahead/infront,dreq

  · towards the _____,deri _______?

  · past the _____,pranë _____

  · before the _____,përpara _____

  · up,alarta

  · down,aposhta

 • Money

  · Do you accept Credit Cards?,Mirrni karta krediti?

  · Can I pay in cash?,Mënd paguanj me granitë?

  · That's cheap!,ë mëre!

  · Expensive!,shtrejtë!

 • Eating

  · A table for one person/two people, please.,Një triesë pë' një/di vete.

  · Can I look at the menu, please?,Mënd shoh menu?

  · Can I look in the kitchen?,Mënd shoh te kuçina?

  · Is there a house specialty?,Isht një speçialitet e shpisë?

  · I'm a vegetarian.,Ngë ha mishtë

  · I don't eat pork.,Ngë ha mishtë derri

  · Can you make it "lite", please? ("less oil/butter"),Mënd i ziesh me pak vaj/gjalpë

  · breakfast,collazione (Italian)

  · lunch,pranzo (Italian)

  · I want _____.,Deja ______

  · chicken,pule

  · meat,mishë

  · fish,pishq

  · ham,mish derri

  · sausage,likënkë

  · cheese,udhos

  · eggs,vezë

  · salad,ncallatë

  · vegetables,virdhurë

  · fruit,frutë

  · bread,bukë

  · toast,tost

  · pasta,brumit

  · beans,fasolla

  · prosciuto,hjiramer

  · May I have a glass of _____?,Mënd më japësh një qelq ________?

  · coffee,kafeu

  · tea,te

  · juice,lunk

  · water,uja

  · beer,birra

  · red/white wine,vera kuqe/bardhe

  · salt,kripë

  · black pepper,mustur

  · butter,gjalpë

  · I'm finished.,kam sosur

 • Bars

  · Do you serve alcohol?,Jipni alkol?

  · Is there table service?,Isht një shërbim te triesën?

  · A beer/two beers, please.,Një/di birrë

  · A pint, please.,A pint, please. ("...")

  · A bottle, please.,anniné please

  · One more, please.,Një pameta

  · When is closing time?,Kur mblluin?

 • Authority

  · I haven't done anything.,Ngë bëra gjë

  · I want to talk to a lawyer.,Deja të flisja me një avukatë

 • Asking about language

  · How do you say _____ ?,Si thuhet ...?

  · What is this/that called?,Si thërritet?